رد کردن لینک ها

کودک و ادب

کودک ادب شده

طفره رفتن یکى از الگوهاى کودک ادب شده است

کودک طبیعى مى خواهد سرکشى کند ولى کودک ادب شده جرأت نمى کند

کودک با طفره رفتن از طرفى والدین خود را آرام مى کند و از طرف دیگر آرزوى درونى خود را براى سرکشى ارضاء مى کند

مادرى که پسرش را براى شام صدا مى کند و پسر جواب مى دهد: الان میام ولى نمى رود
با این تکنیک نه به طور علنى از مادرش سرپیچى مى کند و نه براى اطاعت از او فوراً مى دود

کودکان طفره رفتن را یاد مى گیرند،

اگر بیش از حد از والدین خود امر و نهى بشنوند

اگر کارهایى که به آنها داده شده را زود تمام کنند، کارهاى بیشترى به آنها داده مى شود

هر چقدر هم کارى را خوب انجام دهند، باز هم خوب و کافى نیست

امکان دارد، اگر کارى را خیلى خوب انجام دهند، خواهر و برادرشان را به حسادت وادارند

اگر طفره بروند کسى دیگر کار را انجام خواهد داد

بسیارى از کسانى که طفره مى روند، مدت تعیین شده را رعایت نمى کنند و زمان بیشترى را درخواست مى کنند.

بازگشت به بالای صفحه