رد کردن لینک ها

پنج رفتار سمی که نباید در روابط تحمل کنید

افراد معمولا تمایل دارند رفتار های افراد نزدیک به خود را عادی جلوه دهند و رفتار ها و واکنش های آن ها را در دسته بندی هایی با عنواناین روش اوستیااین رفتار معمولی اوستقرار دهند. ما این کار را انجام میدهیم چون ، در لحظه، انتخاب میکنیم که در رابطه باشیم.

بعضی اوقات ما نمیتوانیم به این نکته پی ببریم که ما درواقع رفتارهایی را تحمل میکنیم که هرگز نباید تحمل شوند.ا فرادی که سبک های دلبستگی ناامن دارند و نیازهای عاطفی آنها در دوران کودکی برآورده نشده است ، این کار را بیشتر و طولانی تر نسبت به کسانی که سبک دلبستگی امن دارند انجام میدهند، زیرا افراد با دلبستگی امن نمیتوانند رفتار های آزار دهنده را بپذیرند.

کسانی که در کودکی در حاشیه بوده اند، مورد تمسخر قرار گرفته اند و یا برچسب خورده اند ، بیشتر در معرض عادی جلوه دادن رفتار های سمی هستند. کمی شبیه توده ای از کفش و چکمه در جلوی درب ورودی خانه که به دیدن آن ها عادت کرده اید و دیگر به آن ها توجهی نمیکنید.

  • قدرت طلبی :

رفتار های قدرت طلبانه رفتارهایی اند که برای کنترل شما هستند و نشانه ای از عدم تعادل قدرت در رابطه و سرنخی برای انگیزه شخص مقابل است. بعضی از آن ها واضح تر از بقیه هستند ولی کلید واقعی آن است که وقتی میخواهید( یا نمیخواهید ) پارتنرتان را از زندگی خود بیرون کنید ، خود شما یا آن ها برای چه چیزی خشنود و آرام میشوید .(یا انکار میکنید و بهانه می آوردید) .همه ی ما باید برای رفتار های که نباید بخشی از چشم انداز عاطفی یک فرد باشد و در حال تحمل آن هستیم ، مسئولیت پذیر باشیم.

  • از بین بردن عواطف و احساسات شما:

خندیدن و یا نادیده گرفتن حرفهای شما توسط پارتنرتان با این توجیه که احساسات شما مهم نیست، یا افکار شما اشتباه و مسخره است و یا شمازیادی حساسهستید و یازیادی عاطفی هستید  اصلا کار درستی نیست و یک سو استفاده ساده و واضح است.

  • روی شما اسم میگذارد یا شما را ناراحت میکند :

اینکه شما از رفتار یا عملکرد شریک زندگیتان مانند اینکه چگونه او سر قول خود نمیماند ، شما را برای یک ساعت معطل نگه میدارد یا زباله هارا بیرون نمیبرد وشکایت کنید یک چیز است ولی اینکه شخصیت فرد را مورد نقد قرار دهید یک چیز دیگر است. برای مثال این انتقادات معمولا با کلماتتو هرگزیاتو همیشهشروع میشود و چیزی که در ادامه می آید چیزی است که او کمبودش را در شما احساس میکند.این رفتار هیچ وقت درست نیست . اگر این الگو در رابطه شما وجود دارد و شما اکثر اوقات حس بدی دارید یا خسته شده اید، رفتار پارتنر خود را با بهانه توجیه نکنید( مثلا نگویید : “روی من اسم میگذارد چون از من ناراحت شده استیاواقعا منظوری نداشته است ” ) با بهانه تراشیدن درواقع این رفتار او را تشویق میکنید و آن را عادی جلوه میدهید.

Gaslighting* you 4)    

  • Gaslighting* برای توصیف رفتار سو استفاده گرایانه به کار میرود بخصوص زمانی که سو اسفاده گر اطلاعات را طوری دستکاری میکند که قربانی به عقل خود شک میکند. Gaslight  ها از قصد کاری میکنند که شما به حافظه خود شک کنید.

این یک بازی قدرت است که توسط کسانی انجام میشود که میفهمند شما در رابطه آسیب پذیر هستید یا به راحتی میشود از شما سو استفاده کرد. والدینی که قصد کنترل فرزندان خود را دارند از قدرت اقتدار خود سو استفاده میکنند و این کار را انجام میدهند. Gaslighter ها  ادراکات و دیدگاه شما از واقعیت را زیر سوال میبرند و حرف های زده شده یا کار های انجام شده را انکار میکند و میگویند شما آنها را از خود ساخته اید. gaslighter با توجه به چیزهایی که از شما و اعتماد بنفستان میداند و پیش بینی که از رفتار های شما دارد ، شما را طعمه قرار میدهد.

  • شما را تحقیر میکند :

مسخره کردن ، خندیدن به شما یا نمایش حرکات فیزیکی مانند چرخاندن چشم برای تحقیر شما ،حرفهایتان و رفتارتان هیچ وقت درست نیست و همیشه با هدف کنترل داشتن بر شما انجام میشود .هر رابطه ی سالم احتیاج به احترام متقابل دارد و تحقیر نکردن باید یک قانون سخت و سریع برای همه باشد.

تمامی این رفتار ها مصداق کنترل کردن هستند و جایی در روابط سالم ندارند.

از وبسایت : .psychcentral.com

بازگشت به بالای صفحه