رد کردن لینک ها

ترتیب فرزندان خانواده

 width=
معمولا خواهران و برادران بزرگتر مهارت هاى مدیریتى دارند،
آنها به خاطر توجه بیش از حد والدین، معمولا کمال گرا مى شوند.
وقت شناس، منظم و با کفایت هستند.
تا زمانى که فرزند دوم به دنیا نیامده است، آنها شاد و ایمن هستند ولى از زمانى که محبت پدر و مادر تقسیم مى شود، امکان پرخاشگر شدن و بدرفتارى وجود دارد، کم شدن محبت مى تواند زمینه را براى اضطراب و خشم هاى ناشى از حسادت فراهم سازد.
آنها بیشتر به گذشته گرایش دارند و به آینده بدبین هستند.
فرزندان اول کمتر به دیگران اطمینان مى کنند چون فکر مى کنند که همیشه حق با آنهاست و بر این باور بزرگ مى شوند که همیشه یک نفر بیشتر از آنها مورد توجه و علاقه مى باشد.
ازدواج
فرزندان اول خواهان قدرت هستند و چنانچه دو فرزند اول با هم زندگى مشترکى را آغاز کنند، سخت به تفاهم مى رسند زیرا هر دو مى خواهند صاحب قدرت باشند در نتیجه امکان دارد حتى در مورد کوچکترین مسائل به تفاهم نرسند.
ولى ازدواج فرزند ارشد یک خانواده با فرزند دوم و یا فرزند آخراز خانواده دیگر ازدواج مناسبى خواهد بود.

 width=

در زمان تولد فرزند دوم، والدین کمتر نگران و دلواپس هستند و آرامش بیشترى دارند. بنابراین فرزند دوم با فشار کمترى از سوى والدین روبرو مى شود و همین موجب مى شود که او آسان گیر و خونسرد شود.

فرزندمیانى، بین فرزند اول(به خاطر توانایى هایش) و فرزند آخر(به خاطر مورد توجه بودنش) محدود شده است، به همین دلیل ممکن است فکر کند که کسى او را دوست ندارد.

آنها یاد مى گیرند که در مواقع سخت، انعطاف پذیر اجتماعى باشند تا باعث ایجاد اتحاد و توافق شوند، در واقع آنها میانجى گر صلح هستند.

فرزندان میانى استقلال بیشترى دارند و بهتر مى توانند از خودشان مراقبت کنند.آنها تا حدودى سرکش هستند.

از نظر فرزند دوم، فرزند اول پیشتاز است به همین خاطر او توانایى هاى اجتماعى خاصى را در خود شکل مى دهد و با فرزند اول رقابت مى کند.

آنها معمولا براى شکست و اشتباهات دیگران خود را سرزنش مى کنند.

#ازدواج
فرزند دوم به سلطه گرى فرزند اول عادت کرده است به همین خاطر زمانى که یک دستور بى چون و چرا از همسرش مى شنود، زیاد سخت نمى گیرد و نمى رنجد.
فقط خطر بیش از اندازه قربانى شدن وجود دارد.

 width=

آخرى ها، چون مجبورند با بزرگترها سازش کنند، مهارت هاى مردمى بسیار قوى دارند، به سرعت با همه صمیمى مى شوند.

فرزند آخر مى خواهد از خواهر برادرهاى خودش جلو بزند به همین خاطر با سرعت زیادى رشد مى کند.

بسیارى از فرزند آخرى ها راهى کاملا متفاوت از برادر یا خواهر خود دارند.

از ریسک کردن ترسى ندارند. در روابطشان دنبال ماجراجویى هستند فقط به این دلیل که توجه افراد را جلب کنند.

زمانى که چیزى را مى خواهند و بدست نمى آورند، خشمگین مى شوند و معمولا نمى توانند براى چیزى که مى خواهند صبر کنند.

به دلیل توقعات غیر واقعیشون از رابطه ، رابطه هاى زیادى را از دست مى دهند. ترس از طرد شدن دارند.

ازدواج
فرزندان آخر همیشه مورد توجه والدین بوده اند به همین دلیل از همسرش نیز رفتار همراه با محبت را انتظار دارند.
فرزند آخر با فرزند آخر ازدواجى پر هیجان خواهد داشت، احساس فشار و سنگینى، هر دو از پذیرش مسئولیت فرار مى کنند.
ولى ازدواج آنها با فرزندان میانى پیوند خوبى خواهد بود فقط باید خواسته ها یشان را مطرح کنند.

 width=

تک فرزندان زیر بار انتظارات سنگین والدین هستند، آنها از قبول مسئولیت هاى مختلف ترسى ندارند.

آنها به دلیل اینکه زمان بیشترى را با والدین خود مى گذرانند اغلب زود پخته مى شوند و رفتارها و نگرش هایى هم چون بزرگسالان دارند.

چون خواهر و برادرى نداشتند و تنها فرمانرواى خانه بوده اند،
پُرتوقع هستند،انتقاد را دوست ندارند و احساساتشان زود جریحه دار مى شود.

آنها بیشتر از کودکان دیگر خیال پردازى مى کنند،
منظم، مرتب، مسئولیت پذیر، بلند پرواز و کمال گرا هستند.

ممکن است احساس تنهایى کنند اما آنها متفکر و البته مغرور هستند.

#ازدواج
تک فرزندان ویژگى فرزندان اول و آخر را با هم دارند.
رفتار آنها کاملا بستگى به رفتار والدین دارد، عده اى از آنها شبیه به فرزندان اول و عده اى دیگر مثل فرزندان آخر مى شوند.
تک فرزندان مى توانند با تمام وجود به همسر خود عشق بورزند.

بازگشت به بالای صفحه